دوره و شماره: دوره 3، شماره 11-10، فروردین 1376، صفحه 34-462