اهداف و چشم انداز

اهداف اساسی نشریه

1. تعمیق و تقویت پژوهش‌های فلسفی کلامی / الاهیاتی؛

2. شناساندن مسایل جدید در حوزه فلسفه و الاهیات فلسفی و دین ورزی و ارائه دستاوردها و یافته ها و تولیدات فکری اندیشمندان و محققان حوزوی و دانشگاهی؛

3. ارائه نقدهای عقلی و نقلی عالمانه  بر آراء و انظار متفکران در حوزه های مختلف الاهیات و فلسفه؛

4. پاسخ‌یابی برای پرسش‌های فلسفی و کلامی از منظر دینی؛

5. عقلانی‌سازی اندیشه دینی و تعمیق آن و تلا ش برای وارد‌کردن دین در عرصه زندگی عملی و واقعی.