دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، پاییز 1376، صفحه 114-493 
1. دانش فقه؛ بنیاد روش‏‌شناختى عقل عربى - اسلامى

صفحه 114-140

محمدعابد الجابری ترجمه محمدمهدی خلجی


4. فلسفه مجازات

صفحه 178-207

جان کاتینگهام ترجمه محمدرضا ظفری


7. حقوق و الهیات

صفحه 248-271

ادوارد چِیس ترجمه محمد سعیدی مهر


8. استدلال قیاسى

صفحه 272-283

جفرسون وایت ترجمه مصطفی فضائلی


11. تاریخ‌مندى؛ مفهوم پوشیده و مبهم

صفحه 328-327

نصر حامد ابوزید ترجمه محمدتقی کرمی


12. «مفهوم وحى‏»

صفحه 376-433

نصر حامد ابوزید ترجمه محمدتقی کرمی


14. عناصر لازم براى مقایسه فرهنگ‌ها

صفحه 453-478

برتران بدیع ترجمه احمد نقیب‌زاده