دوره و شماره: دوره 8، شماره 32-31، مهر 1382، صفحه 2-458 
پوچیِ پوچى

صفحه 2-43

عسکرى سلیمانى امیرى


خدا و معناى زندگى

صفحه 95-144

عسکری سلیمانی امیری


حقیقت دین ابعاد چندگانه معنا

صفحه 178-192

نینیان اسمارت ترجمه عبدالرسول کشفى


دین و مسئله معنا

صفحه 193-218

کیت وارد ترجمه اعظم پویا


معناى زندگى در ادیان جهان

صفحه 219-244

هیوستن اسمیت ترجمه مصطفى ملکیان


معناى دینى زندگى

صفحه 245-268

جان هارود هیک ترجمه اعظم پویا


جهان به منزله پیکر خدا

صفحه 269-301

سلى مگ فاگ ترجمه مرتضى قرایـى


معناى زندگى

صفحه 302-317

اى. ام. آدامز ترجمه زهرا گلپایگانى


وجود و ارزش‌ها

صفحه 318-331

والتر وایس کف ترجمه علیرضا آل بویه