موضوعات = تمرکز محتوایی بر مباحث فلسفی کلامی و الهیاتی؛
سعادت در اخلاق ارسطو

دوره 26، شماره 104، دی 1400، صفحه 7-36

10.22081/jpt.2021.61634.1861

بهرام علیزاده؛ نیره سادات میرموسی