تفکر؛ ساحت پرسش‌گری، رهایی و انکشاف (بررسی دیدگاه هیدگر درباره تفکر وجودی)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تطبیقی، گروه فلسفه، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه فلسفۀ غرب، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

بسیاری از فیلسوفان معاصر از آثار هیدگر در اندیشۀ خویش بهره برده‌اند؛ بنابراین بررسی اندیشۀ هیدگر و تعیین چارچوب تفکر وی راهگشای این تأثیرپذیری‌ها خواهد بود. چنانکه مرز میان تفکر محاسبه‌ای و تفکر انکشافی نشان‌گر این تفاوت خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی، به بررسی آثار هیدگر پرداخته‌ایم که وی میان فلسفه‌ای که وجوداندیش است و فلسفه‌ای که به موجوداندیشی دچار شده و از وجوداندیشی غفلت ورزیده است، تمایز قائل می‌شود. سپس چنین تبیین کرده‌ایم که وی انسان را در ساحتی می‌بیند که با فراخوانده‌شدن از سوی وجود، پرسش‌گری می‌کند. پس هیدگر خود را در راه می‌بیند و در انتظار ندای وجود است. درنتیجه چنانکه نشان داده شده است، هیدگر اعتقاد به نوع دیگری از تفکر دارد؛ یعنی تفکری که با نوعی رهایی به دست آمده و انسان در پرتو آن در مسیرهای ناهموار اندیشیدن، به حقیقت که نوعی انکشاف و فتوح است، رسیده و با زبان شاعرانه همان را که یافته است، بیان می‌دارد. از این منظر، وجود با تفکر معنوی نسبت برقرار می‌کند و در زبان، یعنی خانۀ وجود سکنا می‌گزیند. هیدگر خود نیز بارقه‌ای از حقیقت را شهود کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Thinking as the Realm of Inquiry, Liberation, and Disclosure: A Study of Heidegger’s View of Existential Thinking

نویسندگان [English]

  • Yousef Seifzad Abkenar 1
  • Bahman Pazuki 2
1 PhD student, Comparative Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Law, Theology, and Political Science, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Western Philosophy, Iranian Research Institute of Philosophy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Numerous contemporary philosophers have found inspiration in Heidegger's body of work, incorporating his ideas into their own philosophical reflections. Consequently, a comprehensive examination of Heidegger's perspectives and intellectual framework reveals these influences, notably demarcated by the distinction between calculative thinking and disclosure thinking. Employing an analytic approach, this article delves into Heidegger's oeuvre, where he delineates philosophies concerned with existence as opposed to those focused on existents, often neglecting existence itself. It explicates his portrayal of humans as beings summoned by existence, embarking on a journey of inquiry and questioning. Heidegger perceives himself in a state of anticipation, awaiting the summons of existence. As elucidated, Heidegger espouses an alternative form of thinking, one achieved through a liberating process wherein individuals traverse arduous paths of contemplation to unveil reality as a mode of disclosure and revelation. The articulation of these discoveries is expressed through a poetic language. From this standpoint, existence establishes a profound connection with spiritual thinking, finding its dwelling in language as the very abode of existence. Notably, Heidegger himself intuits a spark of reality within this framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphysics
  • thinking
  • calculative thinking
  • intuitive thinking
  • Heidegger
بارت، ویلیام. (1394). اگزیستانسیالیسم چیست؟ (مترجم: منصور مشکین‌پور، چاپ اول). تهران: آگاه.
بیمل، والتر. (1396). بررسی روشنگرانه اندیشه‌های مارتین هایدگر (مترجم: بیژن عبدالکریمی، چاپ چهارم). تهران: سروش.
پازوکی، بهمن. (1391). مفهوم اگزیستانس نزد یاسپرس. نشریۀ فلسفه، 10(19)، 
صص 107-129.
پازوکی، شهرام. (1373). سیر مابعدالطبیعه در غرب به تفسیر مارتین هایدگر. رضا داوری اردکانی. پایان نامۀ دکتری، دانشگاه (تهران)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه فلسفه. 
پروتی، جیمز. (1373). الوهیت و هایدگر (مترجم: محمدرضا جوزی، چاپ اول). تهران: حکمت.
خاتمی، محمود. (1395). جهان در اندیشه هایدگر (چاپ اول). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
داوری اردکانی، رضا. (1355). مقدمه‌ای برای ورود به تفکر مارتین هیدگر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 23(2)، صص 8-35.
داوری اردکانی، رضا. (1393). هیدگر و گشایش راه تفکر آینده (به ضمیمه فلسفه چیست؟ هیدگر). (چاپ اول). تهران: نقش جهان.
ری، جاناتان. (1385). هایدگر و هستی و زمان (مترجم: اکبر معصوم بیگی، چاپ اول). تهران: نشر آگه. 
شبستری، محمود. (1368). گلشن راز (مصحح: صمد موحد، چاپ اول). تهران: طهوری.
شفقی، شهریار. (1390). گلاسنهایت (هایدگر و رویارویی با غیرممکن ممکن) (مترجم: لیلا کوچک‌منش، چاپ اول). تهران: رخ داد نو.
فیگال، گونتر. (1394). درآمدی بر هایدگر (مترجم: شهرام باقری، چاپ اول). تهران: حکمت.
کین، سم. (1393). گابریل مارسل (مترجم: مصطفی ملکیان، چاپ سوم). تهران: هرمس.
گایر، مانفرد. (1394). مارتین هیدگر( مترجم: ماریا ناصر، چاپ اول). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مارسل، گابریل. (1395). فلسفه اگزیستانسیالیسم (مترجم: شهلا اسلامی، چاپ سوم). تهران: نگاه معاصر.
مجتهدی، کریم. (1356). آشنایی با تفکر مارتین هیدگر. مجلۀ دانشکده، 2(8)، صص 72-85.
مصلح، علی‌اصغر. (1387). فلسفه‌های اگزیستانس (چاپ اول). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
مظاهری، ناصر. (1379). اصل جهت عقلی مارتین هیدگر (شهرام پازوکی). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، پژوهشگاه (علوم انسانی)، انجمن حکمت و فلسفه ایران. 
مک کواری، جان. (1393). هیدگر (مترجم: محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ دوم). تهران: هرمس.
هیدگر، مارتین. (1379). عصر تصویر جهان (مترجم: حمید طالب‌زاده). فصلنامۀ فلسفه. 1(1)، صص 139-156.
هیدگر، مارتین. )1391(. زبان، خانه وجود: گفت‌وگوی هیدگر با یک ژاپنی )مترجم: جهانبخش ناصر، چاپ اول). تهران: هرمس.
وال، ژان؛ ورنو، روژه. (1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست‌بودن (مترجم: یحیی مهدوی، چاپ اول). تهران: خوارزمی. 
ویلر، مایکل. (1395). مارتین هیدگر (دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد 77) (مترجم: مسعود حسینی، چاپ اول). تهران: آگاه. 

Caputo, John D.) 1986(. The Mystical Element in Heidegger,s Thought. New York: ordham University Press.
Gadamer. (1977). Phlosophical Hermeneutics (David E. Ling & Berkley, Trans.). London: University of Cambridge.
Heidegger, Martin.) 1962(. Being and Time) J. Macquarrie & Edward Robinson, Trans.(. London: Blackwell.
Heidegger, Martin) .1969(. Discourse on Thinking) Harper & Row, Trans.(. New York: Harper and Row
Heidegger, Martin. )1968(. What is Called Thinking (Fred D. Wieck & J. Glenn Gray, Trans.). New York: Harper and Row.
Heidegger, Martin. (1988). Pathmarks (William Mcneil, Trans.). London: Cambridge.
Heidegger, Martin. (2009). The Heidegger Reader: Only a God Can Save us (Jerome Veith, Trans.). Bloomington&Indianapolis: Indiana University
Heidegger, Martin.) 2002(. The Age of the World Picture .In Off the Beaten Track (Julian Young & Kenneth Harnes, trans.). London: Cambridge.
Heidegger, Martin. (1991). The Principle of Reason (Reginald Lilly, trans.). Bloomington&Indianapolis: Indiana University.
Heidegger, Martin. (2000(. An Introduction to Metaphysics (G. Fred & R. Pol, Trans.). New Haven&Lonndon: Yale University.
Heidegger, Martin. (1993). End of Philosopy and Task of Thinking Task of Thinking & Letter on Humanism & Questions Concern Tecnology. In Basic Works (D. F. Korrel, Trans.). New York: Harper & Row.
Heidegger, Martin. (2015). The Beginning of Western Philosophy: Interpretation of Anaximander and Parmenides (Studies in Continental Thought). Bloomington & Indianapolis :Indiana University Press.
Heidegger, Martin. (1971). On the Way to Language (Peter D. Hertz, trans.). New York: Harper & Row.
Heidegger, Martin. (2003). What is Philosophy? (Jean T. Wilde & William Kluback, Trans.)New Haven: Rowman & Littlefield Publishers.
Heidegger, Martin.) 1995(. The Fundamental Concepts of Metaphysic (William Mcneill & Nicolas Waiker, trans.). Bloomington&Indianapolis: Indiana University Press.
Heidegger, Martin. (2014). Holderlin,s Hymens G&R (William Mcneill & Julia Ireland Trans). Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
Oxford. (1970). The oxford English dictionary (Vol VI). Londonn: Oxford University.
Richardson, William. S. J. (2003). Heidegger (Through Phenomenology to Thought). New York: Fordham University Press.