دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، دی 1402، صفحه 1-222 
تحلیل نظریۀ محمود ایوب با عنوان رنج رهایی‌بخش در اسلام

صفحه 39-64

10.22081/jpt.2023.67405.2063

محمدمهدی کشاورز مروجی؛ کریستوفر پاول کلوهسی؛ رسول رسولی پور