دوره و شماره: دوره 9، شماره 36-35، مهر 1383، صفحه 2-361 
توحید درمانى

صفحه 17-46

سیدمحمدمحسن جلالى طهرانى ترجمه علیرضا شیخ شعاعی


به سوى روان شناسى اسلامى

صفحه 122-139

سلما یعقوب ترجمه مبین صالحی


دین و معنویت در علم و کاربرد روان شناسى سلامت

صفحه 140-175

تیموتى دابلیو. اسمیت ترجمه مبین صالحى


نتایج و مسیرهاى آینده تحقیق در باب ایمان و سلامت

صفحه 176-208

آلن. سى. شرمن ترجمه محمدحسین قدیری


التزام دینى و مرگ و میر: مرورى فرا تحلیلى

صفحه 209-241

مایکل اى. مکالخ ترجمه احمدرضا محمدپور یزدى و محمدحسین بیاضى


بدبینى

صفحه 242-258

غلامحسین توکلی


هجرت از الحاد به خداباورى

صفحه 279-312

آنتونی فلو ترجمه محمدعلى عبداللهى