دوره و شماره: دوره 11، شماره 44-43، پاییز 1385، صفحه 2-341 
1. انسان در جست و جوى معناى نهایى

صفحه 2-26

امیل فرانکل ترجمه احمدرضا محمدپور


4. تناسخ

صفحه 86-101

فاطمه مینایی


9. معجزه

صفحه 184-203

محمدامین احمدی


10. زیبایی شناسی در فلسفه اسلامی

صفحه 204-219

دبراه اِل بلک ترجمه هادی ربیعی و شهرام جمشیدی