انسان در جست و جوى معناى نهایى

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

احمدرضا محمدپور

چکیده

ابتدا لازم است نکاتى درباره متن ترجمه شده و مؤلف مقاله بیان شود.1
مقاله اى که پیش روى شماست ترجمه متن سخنرانى ویکتور امیل فرانکل, به مناسبت اهداى جایزه اسکار پفیستر به او در انجمن روان پزشکى امریکا در دالاس تگزاس است. این سخنرانى که در سال 1985 ایراد شده است, با عنوان (فصل نهم), به کتاب خداى ناهوشیار اضافه شد. خداى ناهوشیار که به گفته فرانکل, متن مبسوط سخنرانى او پس از جنگ جهانى دوم در میان جمع کوچکى از روشنفکران وِینى است که عنوان پایان نامه او در مقطع دکتراى فلسفه در سال 1948 را نیز در بر مى گیرد, نخست در 1947 به آلمانى و با عنوان Derunbewsstr Gott منتشر شد و سپس در سال 1975 به انگلیسى و با عنوان The unconscious God ترجمه گردید.
مقاله (انسان در جست وجوى معناى نهایى) که در سال 2000 به انگلیسى منتشر شده است, فصل نهم کتاب خداى ناهوشیار است که در سال 1375 به قلم ابراهیم یزدى و با عنوان خدا در ناخودآگاه, ترجمه شده است و کم و بیش همان هشت فصل نخست متن چاپ شده در سال 2000 است; از این رو, با توجه به اهمیت این سخنرانى به عنوان یک متن کلاسیک در قلمرو روان درمانى وجودى و به ویژه معنادرمانى, به ترجمه آن همت گماردیم.

عنوان مقاله [English]

انسان در جست و جوى معناى نهایى

نویسنده [English]

 • ahmad reza mohammad poor
 1.  

  1. Allport, G., W. (1956) The Individual and His Religion, New York: MacMillan.
  2. Cannon, B., W. (1932) The Wisdom of the Body, New York: W. W. Norton
  3. Einstein, A., (1950) Out of My Later Years, New York: Philosophical Library.
  4. Frankl, V. E., (1938) Zur geistigen problematik der psychotherapie. Zeitschrift fur psychotherapie, 10:33.
  5. _ , (1949) Der Unbedingle Mensch, Wien.
  6. _ ,(1951) Uber psychotherapie زWiener Zeitschrift Fur Neruenheilkundeس 3: 461.
  7. _ , (1955) Pathologie dos Zeitgeistes, Wien.
  8. _ , (1984a) Manصs search for Meaning: An introduction to logotherapy, New York: Simon and Schuster.
  9. _ , (1984b) The will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy, New York: Plume Books, The New American Library.
  10. _ , (1985b) The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and Humanism, New York: Touchstone Books, Simon and Schuster.
  11. _ , (1985c) psychotherapy and Existentialism: Selected Papers on Logotherapy New York: Simon and Schuster.
  12. _ , (1986) The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy New York: Vintage Books.
  13. Jams, W., (1897) The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy New York: Longman.
  14. Lorenz, K., (1981) Leben ist Lernen, Munchen.
  15.  Moser, G., (1978) Wie find e ich den Sinn des Lebens? Freiburg.
  16. Pfister, O., (1904) Die Willensfreiheit: Eine Kritisch-systematiche Untersuchung.
  17. Berlin. Quoted in Thomas Bonhoeffer, 1973, Das Christentum und die Angst-dreissig Jahre spater, Wege zum Menschen 25(11/12): 433.
  18. Wertheimer, M., (1961) Some Problems in the Theory of Ethics, In M. Henle (Ed.) Documents of Gestalt Psychology, Berkeley: University of California Press.
  19. Wittgenstein, L., (1960) Tagebucher 1914-16. Frankfurt a. M.
  20. Yalom, I. D., (1980). Existential Psychotherapy New York: Basic books.