دوره و شماره: دوره 11، شماره 42-41، فروردین 1385، صفحه 4-375