مکتب رنج قرائت کِرکگور از رنج در مسیحیت

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

یحیی نصرتی

چکیده

کِرکگور رنج را یکی از ویژگی های فردی انسان می داند. او در سپهر دینی رنج را نه تنها کیفر گناه یا مانع رشد انسان تلقّی نمی کند, بلکه آن را لازمه وجود انسانی, نشانه عمل مذهبی, عامل تعالی و مکتبی آموزنده می داند که فرد در آن حقیقت مسیحیت را ـ که همان اقتدا به مسیح است ـ فرا می گیرد, مسئولیت رنج و تسلاّ ی خود را بر عهده می گیرد, رنج خویش را در مقایسه با ابدیت و شادی ابدی علی رغم سنگینی و سختی اش سبک بارانه تحمّل می کند, آن را راه تعالی خویش می داند و در طریق رنج به وادی ابدیت و عشق الاهی پای می گذارد.

عنوان مقاله [English]

مکتب رنج قرائت کِرکگور از رنج در مسیحیت

نویسنده [English]

  • yahya nosrati
اندرسون, سوزان لی, فلسفه کیرگگور, ترجمه خشایار دیهیمی, تهران, طرح نو, 1385.
اونامونو, میگل دو, درد جاودانگی, ترجمه بهاءالدّین خرّمشاهی, تهران, نشر البرز, 1370.
کتاب مقدّس, ترجمه انجمن کتاب مقدّس, ایران, انجمن کتاب مقدّس ایران, 1987.
کیرکگور, سورن, ترس و لرز, ترجمه عبدالکریم رشیدیان, تهران, نشرنی, 1378.
کییرکگور, سورن, (گزیده ای از یادداشت های واپسین سال ها), ترجمه فضل الله پاکزاد, فصلنامه ارغنون, ش 5 و 6, بهار و تابستان 1374.
مستعان, مهتاب, کییرکه گور متفکّری عارف پیشه, تهران, انتشارات روایت, 1374.
ملکیان, مصطفی, (درد از کجا؟ رنج از کجا), هفت آسمان; فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب, ش24, سال ششم, قم, مرکز مطالعات ادیان و مذاهب, زمستان 1383.
مولوی, جلال الدّین محمّد بلخی, مثنوی معنوی, مطابق تصحیح رینولد نیکولسن, تهران, انتشارات پیمان, چاپ چهارم, 1380.
نوالی, محمود, فلسفه های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی, تبریز, انتشارات دانشگاه تبریز, چاپ دوّم, 1374.
Ferguson, Harvie, زMelancholy and the Critique of Modernitrس, Soren Kierkegaard, S Religious Philosophy; Rutledge, London and New Yorks, 1995.
Souren Kierkegard, Kierkegaard, زS Attack upon Christendomس ed., trans, and intro. Walter Lowrie; Princeton,New Jersey, Princeton University Press, 10th print, 1991.
__ ,زPapers and Journals, a selectionس trans, intro. and notes Alastair Hannay; England. USA ;Penguin Books Ltd, 1996.
_ ,زThe Corsair affairس eds. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong; Princeton, New Jersey; Princeton University Press, 1982.
_ ,زThe Essential Kierkegaardس, trans. and eds. Hong, Howard V. and Edna H. Hong; Princeton and New Jersey; Princeton University Press 2000.
_ ,زPhilosophical Fragmentsس, ed, trans. and intro by Howard V. Hong and Edna H. Hong; Princeton and New Jersey; Princeton University Press, 1995.
_ ,زAn Occasional Discourseس, Part 1 of Upbuilding Discourses in Various Spirits; eds. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong; Princeton and New Jersey; Princeton University Press, 1993.
_ , زThe Gospel of Sufferingس, Part 3 of Upbuilding Discourses in Various Spirits; eds. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong; Princeton and New Jersey; Princeton University Press, 1993.
_ ,زTwo Ages, the Age of Revolution and the Present Age: A literary Reviewس, trans. Howard V. and Edna H. Hong; Princeton and New Jersey, Princeton University Press, 1978.
Pascal, Blaise,زPeneesس, trans. A. J. Krailsheimer; Harmonds Worth, 1966.
Pattison, George,زKierkegaard, Religion and the nineteenth Century Crisis of Cultureس, UK and USA; Cambridge University Press, 2002.