دوره و شماره: دوره 3، شماره 11-10، بهار 1376، صفحه 34-462