نمایه مجله نقد و نظر در پایگاه CiteFactor

پس از ارزیابی های انجام شده، مجله نقد و نظر در پایگاه CiteFactor نمایه شد.

http://www.citefactor.org/journal/index/17464#.Wx7j69UzbIU