دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، مهر 1376، صفحه 114-493 
دانش فقه؛ بنیاد روش‏‌شناختى عقل عربى - اسلامى

صفحه 114-140

محمدعابد الجابری ترجمه محمدمهدی خلجی


فلسفه مجازات

صفحه 178-207

جان کاتینگهام ترجمه محمدرضا ظفری


حقوق و الهیات

صفحه 248-271

ادوارد چِیس ترجمه محمد سعیدی مهر


استدلال قیاسى

صفحه 272-283

جفرسون وایت ترجمه مصطفی فضائلی


تاریخ‌مندى؛ مفهوم پوشیده و مبهم

صفحه 328-327

نصر حامد ابوزید ترجمه محمدتقی کرمی


«مفهوم وحى‏»

صفحه 376-433

نصر حامد ابوزید ترجمه محمدتقی کرمی


عناصر لازم براى مقایسه فرهنگ‌ها

صفحه 453-478

برتران بدیع ترجمه احمد نقیب‌زاده