دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، زمستان 1375، صفحه 37-379 
1. تاریخ‌مندى دانش کلام

صفحه 37-57

10.22081/jpt.1996.22819

حسن حنفی ترجمه محمدمهدی خلجی


3. مسائل فلسفۀ دین

صفحه 81-90

10.22081/jpt.1996.22833

ویلیام پی. آلستون ترجمه علی حقی