دوره و شماره: دوره 5، شماره 18-17، زمستان 1377، صفحه 68-448