دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، مهر 1401، صفحه 1-197