دوره و شماره: دوره 10، شماره 40-39، مهر 1384، صفحه 2-359 
معنا

صفحه 232-245

اچ. پی گرایس ترجمه نادر شکراللهی


استعاره

صفحه 246-279

ریچارد مورن ترجمه محمدرضا محسنی نیا


اسماى خاص

صفحه 280-289

جان سرل ترجمه محمدعلی عبداللهی


دین و فلسفه هرمنوتیک

صفحه 290-309

بن ودر ترجمه زهرا گلپایگانی


زبان دین و چالش تحقیق گرایى

صفحه 310-322

مایکل مارتین ترجمه مهدی اخوان