دوره و شماره: دوره 10، شماره 40-39، پاییز 1384، صفحه 2-359 
8. معنا

صفحه 232-245

اچ. پی گرایس ترجمه نادر شکراللهی


9. استعاره

صفحه 246-279

ریچارد مورن ترجمه محمدرضا محسنی نیا


10. اسماى خاص

صفحه 280-289

جان سرل ترجمه محمدعلی عبداللهی


11. دین و فلسفه هرمنوتیک

صفحه 290-309

بن ودر ترجمه زهرا گلپایگانی


12. زبان دین و چالش تحقیق گرایى

صفحه 310-322

مایکل مارتین ترجمه مهدی اخوان