دوره و شماره: دوره 10، شماره 38-37، فروردین 1384، صفحه 64-583 
درآمدى بر مباحث تحلیلى الفاظ علم اصول

صفحه 143-152

شهیدسیدمحمدباقر صدر ترجمه محمدعلی عبداللهی


فلسفه و زبان

صفحه 183-206

ای. جی . اِن فلو ترجمه احمدرضا جلیلی


فلسفه تحلیلى، یک سبک فلسفى

صفحه 207-226

جی.جی راس ترجمه ف. جهان بین


یونگ و نمادپردازى دینى

صفحه 328-337

مایکل آرگایل ترجمه احمدرضا محمدپور