دوره و شماره: دوره 24، شماره 95، مهر 1398، صفحه 1-184 
«امّت»، فراتر از تمدن در آینه قرآن

صفحه 31-54

10.22081/jpt.2019.67969

کوثر قاسمی؛ فتحیه فتاحی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ حبیب‌الله بابایی


بررسی انتقادی ضوابط تکفیر معیّن از منظر ابن‌تیمیه

صفحه 153-174

10.22081/jpt.2019.67974

ابوالفضل فندرسکی(نویسنده مسئول)؛ علی اله بداشتی؛ احمد عابدی