دوره و شماره: دوره 24، شماره 96، دی 1398، صفحه 6-174 
تبیین اخبار طینت: توریه یا جبرگرایی؟

صفحه 153-174

10.22081/jpt.2020.68170

حسینعلی یوسف زاده؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی؛ محمد غفوری‌نژاد