دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، تیر 1398، صفحه 5-167 
واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه

صفحه 144-167

10.22081/jpt.2019.67372

امیر راستین؛ علیرضا کهنسال (نویسنده مسئول)؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی