دوره و شماره: دوره 11، شماره 44-43، مهر 1385، صفحه 2-341 
انسان در جست و جوى معناى نهایى

صفحه 2-26

امیل فرانکل ترجمه احمدرضا محمدپور


تناسخ

صفحه 86-101

فاطمه مینایی


معجزه

صفحه 184-203

محمدامین احمدی


زیبایی شناسی در فلسفه اسلامی

صفحه 204-219

دبراه اِل بلک ترجمه هادی ربیعی و شهرام جمشیدی