دوره و شماره: دوره 11، شماره 42-41، بهار 1385، صفحه 4-375