دوره و شماره: دوره 6، شماره 24-23، تیر 1379، صفحه 25-575 
تجربه دینى، اصل و منشأ دین

صفحه 25-43

ویلیام جیمز ترجمه مالک حسینی


تبیین دینى

صفحه 44-111

ابولقاسم فنایی


(رؤیت) خدا

صفحه 112-145

سی. بی. مارتین ترجمه بابک عباسی


تجربه دینى و باور دینى

صفحه 146-161

ویلیام. پی آلستون ترجمه امیر مازیار


تجربه دینى

صفحه 247-261

10.22081/jpt.2000.21035

کیث یندل ترجمه انشاءالله رحمتی


تجربه دینى و عرفانى

صفحه 286-319

ویلیام رو ترجمه اسماعیل سلیمانی فرکی


تجربه، زبان و حقیقت دینى

صفحه 373-383

دایا کریشنا ترجمه مرتضی قرایی


اندیشه بشرى، حکمت الهى و فلسفه اسلامى

صفحه 447-469

محمد لگنهاوسن ترجمه منصور نصیری


نیلز بوهر و کمال علم

صفحه 507-529

جرالد هولتن ترجمه محمدرضا عسجدی


توین بى و ابن‌خلدون

صفحه 530-561

رابرت اروین ترجمه عباس امام


شکاکیت اخلاقى

صفحه 562-569

مارک تی. نلسون ترجمه ابوالقاسم فنایی