دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، تابستان 1396، صفحه 4-191 (ویژه نامه عدالت اجتماعی) 
2. تبیین مفهومی نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه شهید صدر

صفحه 35-64

10.22081/jpt.2017.64518

حسین سرآبادانی تفرشی؛ عادل پیغامی (نویسنده مسئول)