دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، بهار 1396، صفحه 4-174 
5. شخص کامل از دیدگاه فخر رازی

صفحه 89-113

10.22081/jpt.2017.63751

ابراهیم نوری؛ ناصر جهانشاهی جواران