منشأ الزام‌های اخلاقی از نظر کریستین کرسگارد

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از موضوعات فرا اخلاقی، بحث از منشأ الزام‌های اخلاقی است. مسئله این است که الزام‌های اخلاقی، یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی از کجا ناشی می‌شوند؟ به باور خانم کریستین کرسگارد، فیلسوف معاصر آمریکایی، منشأ الزام‌های اخلاقی هویت اخلاقی انسان و انسانیت انسان است. انسان به دلیل خودآگاهی‌اش به صرف میل به چیزی آن را انجام نمی‌دهد، بلکه از خود می‌پرسد که آیا درست است که مطابق میل خویش رفتار کنم؟ کرسگارد که همانند کانت به ارزش ذاتی انسانیّت معتقد است، می‌گوید که دلایل ما برای انجام‌دادن چیزی را هویت و طبیعت ما مشخص می‌کند. هویت ما به‌عنوان انسان، زن یا مرد، عضوی از قوم یا نژاد، دین خاص یا طبقه اجتماعی خاص و ... الزام‌های نامشروطی را بر ما تحمیل می‌کنند. بنابراین، از نظر کرسگارد هویت ما به‌عنوان یک انسان منشأ هنجارها و الزام‌های اخلاقی ماست. نقض این الزام‌ها به‌معنای از دست‌دادن هویت ماست. انسانیت بخش مهم هویت ماست. به نظر می‌رسد افزون بر برخی اشکال‌ها بر نظریه اخلاقی کرسگارد، ایرادهای وارد بر نظریه اخلاقی کانت نیز بر آن وارد است؛ از جمله اینکه اصل انسانیت و هویت عملی انسانی نمی‌تواند همیشه به‌عنوان معیاری موفق در تشخیص فعل اخلاقی عمل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Source of Moral Obligations in the View of ChristineKorsgaard

نویسنده [English]

  • Hossein Atrak
Associate Professor, Zanjan University
چکیده [English]

One of the most important metaethical issues is the source of moral obligations. The problem is: where do moral obligations, ought and ought not to do, come from? According to Christine Korsgaard, a contemporary American philosopher, the source of moral obligations is the human moral identity and its humanity. Because of his self-consciousness, a human being does not do something just out of his desire; rather he asks himself whether it is right to act on the basis of his desire. Korsgaard agrees with Kant that humanity is a value in itself and says that our reasons to do something determine our identity and nature. Our identity as human beings impose unconditional obligations to us, whether we are women or men, of this or that ethnic group, of this or that religious or social group, and so on. Therefore, according to Korsgaard, our identity as a human being is the source of our moral norms and obligations. The violation of these obligations amounts to the loss of our identity. Humanity is a significant part of us. It seems that in addition to certain objections to Korsgaard’s moral theory, it is also subject to objections to Kant’s moral theory, such as the objection that humanity and human practical identity cannot always serve as a successful criterion for the recognition of moral actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Korsgaard
  • self-consciousness
  • reflective mind
  • practical identity
  • humanity
1. اترک، حسین (1392)، وظیفه گرایی اخلاقی کانت، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

2. جلالی، زهرا (1395)، «خودمختاری از دیدگاه کریستین کرسگارد»، پژوهش‌های فلسفی-کلامی، ش 67.

3. کانت، ایمانوئل (1369)، بنیاد مابعدالطبعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، تهران: انتشارات خوارزمی.

4. ــــــــــــــــــــــــ (1388)، درس‌های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: انتشارات نقش و نگار، چاپ چهارم.

5. کرسگارد، کریستین (تابستان 1379)، «سرچشمه ارزش از نظر ارسطو و کانت»، ترجمه محسن جوادی، ارغنون، ش 16.

6. Bagnoli, Carla (2011), “Constructivism in Metaethics,” in: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available at:

https://plato.stanford.edu/entries/constructivism-metaethics.

7. Choen, A. G. (1996), “Reason, humanity and the moral law”, in: Onora O'Neill (ed.), the Sources of Normativity, Cambridge University Press.

8. FitzPatrick, William J. (2005), “The Practical Turn in Ethical Theory: Korsgaard’s Constructivism, Realism, and the Nature of Normativity”, in: Ethics, Vol. 115, No. 4.

9. Geuss, Raymond (1996), “Morality and Identity,” in: Onora O'Neill (ed.), the Sources of Normativity, Cambridge University Press.

10. Lenman, James and Shemmer, Yonatan (2012), Constructivism in Practical Philosophy, Oxford University Press.

11. Korsggard, Christine M. (1996), the Sources of Normativity, Onora O'Neill (ed.), Cambridge University Press.

12. ______________ (1996b), Creating the Kingdom of Ends, Cambridge, England: Cambridge University Press.

13. ____________ (2008), The Constitution of Agency, Essays on Practical Reason and Moral Psychology, New York: Oxford University Press.

14. ____________ (2009), Self-Constitution, Agency, Identity, and Integrity, New York: Oxford University Press.

15. ____________ (1983), “Two distinctions in goodness,” Philosophical Review 92, No. 2.

16. Nagel, Thomas (1996), “Universality and the reflective self,” in: Onora O'Neill (ed.), the Sources of Normativity, Cambridge University Press.

17. Rohlf, Michael (2009), “Contradiction and Consent in Kant’s Ethics”, The journal of Value Inquiry, No. 43.

18. Watkins, Eric and Fitzpatrick, William (2002), “O’neill and Korsgaard on the Construction of Normativity,” The Journal of Value Inquiry, No. 36.