پارادایم‌های الهیاتی و مسئله شرّ؛ با تأکید بر آرای برایان دیویس

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران پردیس فارابی

2 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

مسئله شرّ یکی از مسائل اساسی در فلسفه دین است که در پاسخ بدان دیدگاه‌های متضادی در آرای متفکران مختلف بیان شده است. پرسش این است که چرا متفکران مختلف رویکردهای متفاوت و گاه متضادی در پاسخ به مسئله شرّ برگزیده‌اند. در پاسخ به چنین پرسشی، با توجه به مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناسی خاص هر متفکر می‎توان با طرح نگاه پارادایمی به مسائل فکری، پاسخ‎گوی بسیاری از اختلاف‎نظرها شد. در تبیین چرایی اختلاف‌نظر فیلسوفان دین در پاسخ به مسائل الهیاتی، در این نوشتار به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توان از دو نظام مفهومی یا پارادایم‌ الهیاتی سنتی و جدید سخن گفت‌ و تفاوت‌های تبیینی این دو رویکرد رقیب را در حل بسیاری از مسائل مانند مسئله شرّ به تفاوت در نظام‌های مفهومی ارجاع داد. این تفاوت‌های تبیینی از مسائل الهیاتی در آرای برخی فیلسوفان دین معاصر نمود بیشتری یافته است که در این مقاله، با تأکید بر رویکرد نوتومیستی برایان دیویس در تبیین‌گری مسئله شرّ، کوشیده‌ایم دلایل تقابل آن با آرای دیگر فیلسوفان دین معاصر را به تفاوت نظام‌های مفهومی آنها بازگردانیم و تأثیر و میزان موفقیت هر پارادایم را در پاسخ‌گویی به مسئله شرّ نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Paradigms and the Problem of Evil with a Focus on Brian Davies’s Views

نویسندگان [English]

  • Mansour Nasiri 1
  • Zolfaghar Naseri 2
1 Assistant professor in Tehran University, Pardis of Farabi
2 Ph.D. Student Of The Philosophy Of Religion, Tehran University, Pardis Of Farabi
چکیده [English]

The Problem Of Evil Is A Fundamental Problem In The Philosophy Of Religion In Response To Which A Variety Of Conflicting Views Have Been Proposed. The Question Is Why Different Intellectuals Have Adopted Different, And Sometimes Conflicting, Approaches To The Problem Of Evil. In Response, Many Disagreements Can Be Accounted For If We Adopt A Paradigmatic View Of Intellectual Problems Given The Ontological And Epistemological Principles Assumed By A Thinker. In Accounting For Why Philosophers Of Religion Disagree In Their Accounts Of Theological Problems, We Concluded In This Paper That Appeal Could Be Made To Two Conceptual Systems Or Philosophical-Theological Paradigms: Traditional And Modern, And So, The Explanatory Differences Of The Two Rival Approaches In Solving Problems Such As Evil Can Be Reduced To Differences In Conceptual Systems. The Two Epistemic Systems Are Displayed In The Views Of Some Contemporary Philosophers Of Religion. In This Paper, We Focus On Brian Davis’s Neo-Thomistic Approach To The Problem Of Evil, And Seek To Reduce Its Conflict With The Views Of Other Contemporary Philosophers Of Religion To The Difference Between Their Conceptual Systems, Showing The Effect And The Extent Of The Success Of Each Paradigm In Response To The Problem Of Evil.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • theological paradigms
  • tradition
  • modern philosophy
  • problem of evil
  • Brian Davies
1. آکوئیناس، توماس (1881م)، مختصر الهیات، ترجمه من اللاتینیه إلی العربیه: الخوری بولس عواد، بیروت.

2. پلنتینگا، آلوین (1384)، فلسفه دین، ترجمه محمد سعیدی‌مهر، قم: طه.

3. ایلخانی، محمد (1382)، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تهران: سمت.

4. جان آر. سرل (1380)، «فلسفه تحلیلی»، ترجمه محمد سعیدی‌مهر، در: نگرش‌های نوین در فلسفه، قم: طه و دانشگاه قم.

5. دیویس، برایان (1394)، درآمدی به فلسفه دین، ترجمه ملیحه صابری نجف‌آبادی، تهران: سمت، چاپ هفتم.

6. راس، جی. جی (1384)، «فلسفه تحلیلی، یک سبک فلسفی»، ترجمه ف. جهان‌بین، نقدونظر، ش 37 و 38.

7. روی جکسون و دیگران (1391)، فلسفه علم، ترجمه منصور نصیری، تهران: علمی ـ فرهنگی.

8. زیباکلام، سعید (1382)، «علم‌شناسی کوهن و نگرش گشتالتی»، روش‌شناسی علوم انسانی، ش 34.

9. ژیلسون، اتین (1370)، روح فلسفه قرون وسطی، ترجمه علی‌مراد داوودی، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

10. ژیلسون، اتین (1389)، تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی، ترجمه رضا گندمی نصرآبادی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، تهران: سمت.

11. فی، برایان (1383)، پارادایم‌شناسی علوم انسانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

12. قنبری، حسن (1388)، دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.

13. کاپلستن، فردریک (1375)، تاریخ فلسفه از ولف تا کانت، ج 6، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: سروش، چاپ دوم.

14. کانت، ایمانوئل (1369)، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت، تهران: خوارزمی.

15. کونگ، هانس (1388)، «نقد و بررسی مفهوم خدا در فلسفه غرب»، در: قنبری، حسن، دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.

16. کوهن، تامس (1389)، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه سعید زیبا‌کلام، تهران: سمت.

17. مارنبون، جان (1393)، تاریخ فلسفه راتلج؛ فلسفه سده‌های میانی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر چشمه، چاپ دوم.

18. مسترسن، پتریک (1389)، الحاد و از خودبیگانگی؛ بررسی خاستگاه‌های فلسفی الحاد معاصر، ترجمه سید ابراهیم موسوی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

19. مک‌گراث، آلیستر (1392)، درسنامه الهیات مسیحی، ج 1 و 2، ترجمه بهروز حدادی و دیگران، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

20. همتی، همایون (1394)، شناخت دانش الهیات، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

21. هیوم، دیوید (1377)، تحقیق در مبادی اخلاق، ترجمه رضا تقیان ورزنه، بی‌جا: گویا.

22. Aquinas, Thomas (n.d.), Of God and His Creatures, Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library.

23. ______________ , Summa Theologica, Part I (Prima Pars) From the Com-plete American Edition, Translator: Fathers of the English Dominican Prov-ince, online at: www.gutenberg.org

24. Davies, Brian (2006), The Reality of God and the Problem of Evil, London and New York: Continum.

25. ______________ (1985), Thinking About God, Geoffrey Chapman: London.

26. ______________ (2011), Thomas Aquinas on God and Evil, Oxford Univer-sity Press.

27. Feinberg, John S. (2004), The Many Faces of Evil Theological Systems and the Problems of Evil, Wheaton, Illinois: Crossway Books.

28. Grayling (1995), A. C. (ed.), philosophy; a guide through the subject, oxford.

29. Hick, John (2007), Evil and the God of Love, Great Britain:, Palgrave Mac-millan.

30. Hume, David (1947), Dialogues Concerning Natural Religion, KempSmith (ed.), Prentice Hall.