دوره و شماره: دوره 2، شماره 8-7، تابستان 1375، صفحه 16-427 
11. ذهنیتِ دوگانه ‌اندیش

صفحه 250-278

10.22081/jpt.1996.22845

برهان غلیون ترجمه محمدمهدی خلجی