دوره و شماره: دوره 4، شماره 14-13، دی 1376، صفحه 56-506