دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، مهر 1392، صفحه 2-159