دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 2-171