سقط جنین و استدلال ذات نوعی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

استدلال‌های متفاوتی بر مجاز‌نبودن سقط جنین به لحاظ اخلاقی از لحظه لقاح اقامه شده است؛ از جمله استدلال ذات نوعی، استدلال از طریق تقدس حیات انسان، استدلال شیب لغزنده، استدلال از طریق بالقوگی، استدلال آینده‌ای شبیه آیندۀ ما و استدلال از طریق احتمال. در این مقاله، نخست استدلال ذات نوعی بر اساس دیدگاه مادی‌نگارانه فیلسوفان غربی بررسی می‌شود و در ادامه بر اساس سه مکتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه تقریرهای جدیدی از آن ارائه می‌گردد. البته آنچه در اینجا در نظر است حکم اخلاقی سقط جنین در نگاه نخست است، صرف نظر از عوارضی مانند در معرض خطر بودن جان مادر که با عارض‌شدن آنها چه‌بسا این حکم اولیه تغییر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abortion and the Species Essence Argument

نویسنده [English]

  • Alireza Alebouyeh
چکیده [English]

A variety of arguments have been made to show that abortion is, from the time of fertilization, impermissible, arguments such as species essence argument, argument from human sanctity, slippery slope argument, potentiality argument, argument from a future like ours, and the probability argument. In this paper I will first examine the species essence argument according to the materialist views of Western philosophers and I will then go on to provide new versions of the argument on the basis of Islamic Peripatetic, Illuminationist, and Transcendent Philosophies. The focus here is primarily the moral judgment concerning abortion regardless of considerations such as a threat to the mother's life with which the judgment might change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abortion
  • Moral Judgment
  • Materialist Views
  • Species Essence Argument
1. آل‌ بویه، علیرضا و محسن جوادی(1390)، «استدلال از طریق بالقوّه‌گی بر عدم جواز سقط جنین»، فلسفه اخلاق زیستی، ش2.
2. آل بویه، علیرضا (1391)، «سقط جنین از منظر الهیات اخلاقی»، پژوهش‌های اخلاقی، ش9 و10.
3. ابن سینا، حسین بن عبدالله (1383)، رسالۀ نفس، با مقدمه و حواشی و تصحیح موسی عمید، همدان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه بوعلی سینا.
4. حسن‌زاده آملی، حسن (1371)، عیون مسائل النفس و سرح العیون فی شرح العیون، تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.
5. سهروردی، شهاب‌الدین یحیی (1372)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج3، به تصحیح و تحشیه و مقدمه سیدحسین نصر، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
6. صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم (1410ق./1990م.)، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الرابعة، ج 8.
7. عبودیت، عبدالرسول (1391)، درآمدی بر نظام حکمت صدرایی، ج 3، تهران: انتشارات سمت.
8. یوسفی، محمدتقی (تحقیق و تدوین 1389)، علم النفس فلسفی درس‌های استاد غلامرضا فیاضی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
9. Kaczor, Christopher (2011), The Ethics of Abortion Women’s Rights, Human Life, and the Question of Justice, Routledge University Press.
10. Beckwith, Francis (2007), Defending life: a Moral and legal Case Aagainst Abortion Choice, Cambridge University Press.
11. McMahan, Jeff (2008), “Challenges To Human Equality,” The Journal of Ethics, Vol. 12, No. 1.
12. Warnock, Mary (2004), An Intelligent Person’s Guide to Ethics, New York and London: Overlook.
13. Matthew, Liao S. (2010), “Twinning, Inorganic Replacement, and the Organism View,” Ratio, An International Journal of Anelytic Philosophy, Vol. 23, No. 1.
14. Lee, Patrick (1996), Abortion and Unborn Human Life, Washington, DC: The Catholic University of America Press.
15. Lee, Patrick and George Robert P. (2005), “The Wrong of Abortion,” Contemporary Debates in Applied Ethics, Andrew I. Cohen and Christopher Heath Wellman (eds.), Blackwell Publishing.
16. Robert P. George and Patrick Lee (2005), “Acorns and Embryos,” The New Atlantis Fall, A Journal of Technology and Society,2004-Winter 2005. see WWW. The New Atlantis. Com.
17. Singer, Peter (1993), Practical Ethics (2nd ed.), Combridge University Press.
18. Schwarz, Stephen (1990), The Moral Question of Abortion, Loyola University Press.
19. Tooley, Michael (2006), “Personhood,” A Companion to Bioethics, Kuhse, Helga and Peter singer (eds.), BLackwell Publishers.
20. Wareen, Mary Anne (1997), Moral Status obligations to Persons and other Living Things, Oxford: Clarendon press.
21. Cooney, William (1991), “The Fallacy of all Person-denying Arguments for Abortion,” Journal of Applied Philosophy 8, no. 2.