دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تناظر انسان شناسی پراگماتیکی و اخلاقی کانت و نقش آنها در تحقق عملی اخلاق وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22081/jpt.2021.58932.1779

ذوالفقار همتی


2. سنجش غیراخلاقی پنداشتن اعتقاد به حیات پس از مرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22081/jpt.2021.59018.1781

غلامحسین جوادپور


3. تحلیل انتقادی خوانش مصطفی ملکیان از مفهوم «اصالت» با ابتنا بر دیدگاه چارلز تیلور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22081/jpt.2020.58981.1780

مصطفی مرادی


5. مبانی شریعت‌گریزی صوفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22081/jpt.2020.52133.1526

حسن یوسفیان


6. بررسی انتقادی دیدگاه شحرور دربارة گسترة عصمت پیامبران:

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22081/jpt.2020.57678.1730

زهرا حمزه ای؛ محمد علی محیطی اردکان


7. بررسی سرایت‌ دلایل عصمت از شخصی به شخص دیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22081/jpt.2020.57172.1708

علی فقیه؛ علی غضنفری؛ سید احمد فقیهی