دوره و شماره: دوره 26، شماره 102، تابستان 1400، صفحه 6-204