دوره و شماره: دوره 26، شماره 102، تابستان 1400، صفحه 6-204 
4. تحلیل انتقادی «معقولات ثانیۀ فلسفی» در اندیشۀ قاضی‌سعید قمی

صفحه 86-114

10.22081/jpt.2020.58699.1767

مهدی حریری؛ سید محمود یوسف ثانی؛ سید حسین موسویان