دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، بهار 1393، صفحه 4-169 
4. سرل و مسئله‌ آگاهی

صفحه 72-93

مهدی ذاکری؛ سیدمصطفی حسینی