دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، فروردین 1393، صفحه 4-169 
سرل و مسئله‌ آگاهی

صفحه 72-93

مهدی ذاکری؛ سیدمصطفی حسینی