سرل و مسئله‌ آگاهی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران،پردیس فارابی

2 کارشناس ارشد فلسفه (گرایش منطق)

چکیده

آگاهی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که فلسفه و حتی علوم معاصر با آن مواجه‌اند. جان سرل، فیلسوفِ تحلیلی معاصر که در این مقاله به صورت‌بندیِ دیدگاه وی از مسئله‌ آگاهی می‌پردازیم، بر آن است که آگاهی راه‌ِحل چندان دشواری ندارد و حل آن تنها در گِرو شناخت دقیق و مفصّل مغز و حالاتِ مغزی است. سرل راه‌ِحل خود را «طبیعی‌گرایی زیست‌شناختی» می‌نامد. این راه‌ِحل به بیان ساده این است که «مغز، علّتِ آگاهی است». وی به هیچ وجه قصد حذف آگاهی را ندارد، اما در عین‌حال مدعی ارتباط تنگاتنگِ حالات مغزی و حالات ذهنی است. او با تفکیک دو نوع تحویل (تحویلِ هستی‌شناختی و تحویلِ علّی) و بررسیِ آگاهی در قالب تحویلِ علّی، هستیِ مستقلِ آگاهی را حفظ می‌کند. اعتماد به علوم‌تجربی و تلاش برای پرهیز از لوازم دوگانه‌گرایی موجب شده است که سرل با پذیرشِ فرضِ بستگی علّی، آگاهی را از قلمرو روابط علّیِ طبیعت بیرون نبرد. راهکار وی برای این معضل، طرح «سابجکتیوبودن هستی‌شناختی» است. این طرح به سرل اجازه می‌دهد تا هستی‌های سابجکتیو را لحاظ کرده، همچون هستی‌های آبجکتیو، به‌لحاظ علمی قابل مطالعه بداند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Searle and the Problem of Consciousness

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zakeri 1
  • Sayyed Mostafa Hosseini 2
چکیده [English]

Consciousness is one of the major challenges that philosophy and even contemporary sciences encounter. John Searle holds that the solution to the problem of consciousness is not so hard-it might be solved if we have precise knowledge of the brain and its states. Searle calls this solution "biological naturalism" which amounts to the claim that the brain the cause of consciousness. He does not want to eliminate consciousness at all, though he claims that there is a close link between brain states and mental states. He makes a distinction between two sorts of reduction (ontological and causal) and seeks to consider consciousness in terms of causal reduction, thereby maintaining the independent existence of consciousness. His reliance on empirical sciences and his attempt to avoid dualistic consequences led him to keep consciousness within the realm of the causal relations of the nature, though he accepts the thesis of causal closure. His solution for this problem is the so-called "ontological subjectivity". This allows Searle to make it possible scientifically study subjective entities, just like objective ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consciousness
  • Searle
  • Ontological Subjectivity
  • Causal Reductionism
  • Biological Naturalism
1. سرل، جان ار. (1382)، ذهن، مغز و علم، ترجمه و تحشیه امیر دیوانی، قم: بوستان کتاب.
2. Chalmers, D.J. (1996),“The Conscious Mind,” In Search of a Fundamental Theory, NewYork: Oxford University Press.
3. Churchland, P. (1998), “Betty Crocker’s Theory of Consciousness”, in: P. M. Churchland and P.S. Churchland (eds.), On the Contrar, Critical Essays, 1987-1997, The MIT Press, Cambridge (MA).
4. Corcoran, K. (2001), “The Trouble with Searle's Biological Naturalism,” Erkenntnis, Vol. 55, No. 3.
5. Feigl, H. (1958), “The "Mental" and the "Physical",” in: H. Feiglet al.(eds.),Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Minneapolis: Vol.2.
6. Kim, J. (1995), “Mental Causation in Searle's Biological Naturalism,” Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 55, No. 1.
7. ـــــــــــــــــ (2000), Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation, Cambridge, Mass.: MIT Press.
8. ـــــــــــــــــ(2005), Physicalism or Something Near Enough, Princeton: Princeton University Press.
9. Searle, J. R. (1992), The Rediscovery of Mind, Cambridge, MA: MIT.
10. ـــــــــــــــــ(1993), “The problem of consciousness,” In Experimental and Theoretical Studies of Consciousness,” CIBA Foundation Symposium 174.
11. ـــــــــــــــــ(1995), “Consciousness, the Brain and the Connection Principle:
A Reply,” Philosophy and Phenomenological Research, No. 55.
12. ـــــــــــــــــ(1997), The Mystery of Consciousness, New York: A New York Review Book.
13. ـــــــــــــــــ(2002), “Why I Am Not a Property Dualist?” Journal of Consciousness StudiesVol. 9, No. 12.
14. ـــــــــــــــــ(2004), Mind: A Brief Introduction, New York: Oxford University Press.
15. ـــــــــــــــــ(2007), Freedom and Neurobiology: Reflections on Free Will, Language and Political Power, Columbia University Press.