دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 4-175 
2. معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی

صفحه 34-62

امیرعباس علی زمانی؛ آرزو مهدی زنجانیان