دوره و شماره: دوره 12، شماره 46-45، بهار 1386، صفحه 2-319 
5. نظریه امر الاهى

صفحه 77-115

رابرت آدامز ترجمه سیدمحمود موسوی


7. اخلاق محیط زیست

صفحه 141-169

پیتر سینگر ترجمه علیرضا آل بویه


11. یک نظریه صورى شده اخلاقى

صفحه 283-319

هَری جی. گنسلر ترجمه مهدی اخوان