دوره و شماره: دوره 12، شماره 48-47، مهر 1386، صفحه 4-331 
دو نوع تجربة دینی

صفحه 166-181

والتر فالز ترجمه مهدی نصیری


بازنگرى اعتبار تجربة دینى

صفحه 182-200

ادوین یوئرت اوبرى ترجمه سید جلال عمادی


ماهیت فلسفۀ اخلاق

صفحه 287-313

جرج ادوارد مور ترجمه علی اکبر عبدل آبادی