دوره و شماره: دوره 12، شماره 48-47، پاییز 1386، صفحه 4-331 
6. دو نوع تجربة دینی

صفحه 166-181

والتر فالز ترجمه مهدی نصیری


7. بازنگرى اعتبار تجربة دینى

صفحه 182-200

ادوین یوئرت اوبرى ترجمه سید جلال عمادی


12. ماهیت فلسفۀ اخلاق

صفحه 287-313

جرج ادوارد مور ترجمه علی اکبر عبدل آبادی