جان هیک، گذر از کثرت تجربة‌ دینی به کثرت‌گرایی دینی

نوع مقاله : تخصصی

نویسنده

مهدی اخوان

چکیده

رکن دیدگاه پلورالیستى هیک، تحلیل او از اعتبار و اصالت تجربه‌هاى دینى گوناگون است. او در تلقى‌اش عناصر مختلفى را (از نظریه ویتگنشتاین دربارۀ «دیدن به‌عنوان»، معرفت‌شناسى ادراک حسى کانت و رئالیسم انتقادى) گرد مى‌آورد تا تنوع تجربه‌هاى دینى و در ادامه، اصالت علی‌السّویه و على‌الاصول همة آنها را نتیجه بگیرد. اما به‌نظر مى‌رسد اعتبارگرایى ناظر به تجربة دینى او که سهم بالایى براى مقولات و مفاهیم ذهنى در تجربة امر متعالى قائل است، با التزام رئالیستى او ناسازگار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

جان هیک، گذر از کثرت تجربة‌ دینی به کثرت‌گرایی دینی

نویسنده [English]

  • mahdi akhavan
1. Alston, William: Perceiving God, Ithaca: Cornell University press, 1991.
2. Byrne, peter, Critical Note: A Religious Theory of Religion, Religious studies, 1990, p. 121-132.
3. Hick, John, Faith and Knowledge, London, Macmillan. 1957.
4. ______ ,Philosophy of Religion. London. Prentice - Hall 1963.
5. ______,God and Universe of Faiths. London Macmillan. 1973.
6. ______,Problems of Religious pluralism. London. Macmillan. 1985.
7. ______,An Interpretion of Religion. London. Macmillan. 1989.
8. ______,Disputed Question in Theology and the philosophy of Religion. New Haven. Yale Univercity Press. 1993.
9. The Rainbow of Faiths: Critical Dialogues on Religious Pluralism (=A Christian Theology of Religions). London: SCM press. 1995.
10. "Religious pluralism" in A Companion to Philosophy of Religion, 607-614, ed by Quinn and Taliaferro, Blackwell. London, 1997.
11. Dialogues in the philosophy of Religion. New York Palgrave. 2001.
12. A Note in Critical Realism in www.JohnHick-org uk. 2001.
13. Plantinga, Alvin. Warranted Christian Belief. Oxford. Oxford University press, 2000.
14. Quinn. Philip: "Religious Pluralism and Religious Relativism" in Relativism and Religion" 35-53. Lewis(ed.). ST. Martin press. New York. 1995.
15. Wainwright. William. Philosophy of Religion. London. WadsWorth Publishing Company, 1999.
16. Ward, Keith, Religion and Revelation. Oxford. Oxford Univirsity Press. 1994.
17. Yandell. Keith, Philosophy of Religion. London and New York, Routledge, 1999