دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تابستان 1391، صفحه 2-164 
1. آراء متکلمان نوبختی در میانه مدرسۀ کوفه و بغداد

صفحه 2-27

محمدتقی سبحانی؛ سیدعلی حسینی زاده خضرآباد