دوره و شماره: دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 2-164