کلیدواژه‌ها = کلام امامیه
امتداد جریان کلامی هشام بن حکم در بصره؛ جریانی نویافته در تاریخ تفکر امامیه نخستین

دوره 24، شماره 93، فروردین 1398، صفحه 5-30

10.22081/jpt.2019.67090

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی (نویسنده مسئول)


نوبختیان در رویارویی با متکلمان معتزلی و امامی

دوره 17، شماره 67، مهر 1391، صفحه 4-33

سید علی حسینی‌زاده خضرآباد


نظریه «امامت باطنی در تشیع نخستین» در بوته نقد

دوره 17، شماره 67، مهر 1391، صفحه 173-198

محمدجعفر رضایی؛ محمد نصیری


آراء متکلمان نوبختی در میانه مدرسۀ کوفه و بغداد

دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 2-27

محمدتقی سبحانی؛ سیدعلی حسینی زاده خضرآباد


متکلمان ناشناخته امامی بغداد از غیبت صغری تا دوران شیخ مفید

دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 60-82

سیدعلی اکبر موسوی تنیانی


چگونگی مواجهه شیخ مفید با میراث حدیثی امامیه

دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 83-105

عبدالهادی اعتصامی


مقایسه اندیشه‌های کلامی نوبختیان و سید مرتضی

دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 147-164

سیدعلی حسینی زاده خضرآباد


کلام امامیه: ریشه‌ها و رویش‌ها

دوره 17، شماره 65، فروردین 1391، صفحه 5-37

محمدتقی سبحانی


مدرسۀ کلامی کوفه

دوره 17، شماره 65، فروردین 1391، صفحه 38-65

اکبر اقوام کرباسی