نویسنده = محمدتقی سبحانی
نقش نظریه «معنا» در تبیین هشام بن حکم از ماهیتِ ارادۀ خدا

دوره 24، شماره 96، دی 1398، صفحه 6-27

10.22081/jpt.2020.68164

اکبر اقوام کرباسی؛ محمدتقی سبحانی


کلام امامیه پس از دوران حضور؛ نخستین واگرایی‌ها

دوره 20، شماره 77، فروردین 1394، صفحه 4-28

سیدعلی حسینی خضرآباد؛ محمدتقی سبحانی


ظرفیت‌های دانش کلام در مطالعات تمدنی

دوره 19، شماره 75، مهر 1393، صفحه 4-18

محمدتقی سبحانی


آراء متکلمان نوبختی در میانه مدرسۀ کوفه و بغداد

دوره 17، شماره 66، تیر 1391، صفحه 2-27

محمدتقی سبحانی؛ سیدعلی حسینی زاده خضرآباد


کلام امامیه: ریشه‌ها و رویش‌ها

دوره 17، شماره 65، فروردین 1391، صفحه 5-37

محمدتقی سبحانی


شهیدین در کشاکش دو جریان کلامی مدرسۀ حلّه

دوره 14، شماره 56، دی 1388، صفحه 183-213

محمدتقی سبحانی


بازخوانى نسبت سکولاریسم و حکومت دینى

دوره 9، شماره 36-35، مهر 1383، صفحه 259-278

محمدتقی سبحانی


علم، عقل و عشق در مثنوى مولوى

دوره 8، شماره 32-31، مهر 1382، صفحه 352-382

محمدتقی سبحانی


فروغ دین در فراق عقل

دوره 2، شماره 6، بهمن 1375، صفحه 145-167

10.22081/jpt.1997.22849

محمدتقی سبحانی