دوره و شماره: دوره 1، شماره 4-3، تابستان 1374، صفحه 30-293 
1. مناظرات کلامى و نقش متکلمان

صفحه 30-41

10.22081/jpt.1995.22889

حسین مدرسی طباطبایی ترجمه هاشم ایزدپناه


3. انفسى بودن حقیقت است

صفحه 62-81

10.22081/jpt.1995.22891

سورن کرگگور ترجمه مصطفی ملکیان


4. ادله کرگگور بر ضد استدلال آفاقى در دین

صفحه 82-103

10.22081/jpt.1995.22892

رابرت مری هیُو آدامز ترجمه مصطفی ملکیان


5. ایمان گرایی

صفحه 104-121

10.22081/jpt.1995.22893

محمد لگنهاوزن ترجمه سیدمحمود موسوی


12. عقلگرایی و ایمان دینی

صفحه 233-253

10.22081/jpt.1995.22900

میکائیل پیترسون برگرفتۀ امیر زمانی


13. تعلیم مقدس

صفحه 254-271

10.22081/jpt.1995.22901

اتین ژیلسون ترجمه محمد محمدرضایی