دوره و شماره: دوره 1، شماره 4-3، تیر 1374، صفحه 30-293 
مناظرات کلامى و نقش متکلمان

صفحه 30-41

10.22081/jpt.1995.22889

حسین مدرسی طباطبایی ترجمه هاشم ایزدپناه


انفسى بودن حقیقت است

صفحه 62-81

10.22081/jpt.1995.22891

سورن کرگگور ترجمه مصطفی ملکیان


ایمان گرایی

صفحه 104-121

10.22081/jpt.1995.22893

محمد لگنهاوزن ترجمه سیدمحمود موسوی


عقلگرایی و ایمان دینی

صفحه 233-253

10.22081/jpt.1995.22900

میکائیل پیترسون برگرفتۀ امیر زمانی


تعلیم مقدس

صفحه 254-271

10.22081/jpt.1995.22901

اتین ژیلسون ترجمه محمد محمدرضایی