دوره و شماره: دوره 5، شماره 20-19، تیر 1378، صفحه 26-415 
نقد مدرنیته

صفحه 26-33

آلن تورن ترجمه مرتضی مردیها


معنویت و علم؛ همگرایى یا واگرایى؟

صفحه 74-87

سیدحسین نصر ترجمه فروزان راسخی


تجددگرایى از منظر الهیات: دیدگاه آسیایى

صفحه 96-106

فلیکس ماکادور ترجمه سیدمحمود موسوی


معنویت کاتولیک حال و آینده

صفحه 165-180

کریستین دبلیو. ترول ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند


هیدگر و الهیات

صفحه 374-392

جان دی کپیوتو ترجمه م. غفورزاده


پوست و مغز

صفحه 393-397

رنه گنون ترجمه فروزان راسخی


اخلاق و فرا اخلاق

صفحه 398-404

راجر کریپ ترجمه بهروز جندقی


فضایل

صفحه 405-416

ادموند پینکافس ترجمه سیدحمیدرضا حسنی - مهدی علی پور