دوره و شماره: دوره 5، شماره 20-19، تابستان 1378، صفحه 26-415 
1. نقد مدرنیته

صفحه 26-33

آلن تورن ترجمه مرتضی مردیها


4. معنویت و علم؛ همگرایى یا واگرایى؟

صفحه 74-87

سیدحسین نصر ترجمه فروزان راسخی


6. تجددگرایى از منظر الهیات: دیدگاه آسیایى

صفحه 96-106

فلیکس ماکادور ترجمه سیدمحمود موسوی


10. معنویت کاتولیک حال و آینده

صفحه 165-180

کریستین دبلیو. ترول ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند


16. هیدگر و الهیات

صفحه 374-392

جان دی کپیوتو ترجمه م. غفورزاده


17. پوست و مغز

صفحه 393-397

رنه گنون ترجمه فروزان راسخی


18. اخلاق و فرا اخلاق

صفحه 398-404

راجر کریپ ترجمه بهروز جندقی


19. فضایل

صفحه 405-416

ادموند پینکافس ترجمه سیدحمیدرضا حسنی - مهدی علی پور