دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، مهر 1391، صفحه 2-198