دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 2-198 
2. مرجئۀ شیعه

صفحه 34-66

اکبر اقوام کرباسی